Slik søker du barnehageplass

Søknad og tildeling av barnehageplasser foregår elektronisk.

SØKNADSFRIST 

Søknadsfrist er 1. mars. for hovedopptakets plasser som blir ledige fra august. Du kan søke om plass hele året. Dersom det er ledig plass er det suppleringsopptak gjennom året. 

KRAV TIL SØKER

I HOVEDOPPTAKET

Kun barn med lovfestet rett til plass er garantert et tilbud i hovedopptaket, og retten er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen. Andre barn vil få tilbud dersom det er ledig plass. Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. Har du barn født i september, oktober eller november kan du ønske oppstart før barnet er ett år, men har ikke rett på plass før den måneden barnet fyller ett år.

Tildelt barnehageplass beholdes ut barnehageåret det året barnet begynner på skolen, så lenge betaling for plass innfris, og barnet bor i kommunen

Søknad om barnehageplass skjer via oppvekstportalen.

VED SØKNAD OM PRIORITET

Tilhører du en av gruppene nedenfor må du sende dokumentasjon i posten rett etter at du har sendt søknaden:

OPPSIGELSE OG PERMISJON

NÅR MÅ DU SI OPP?

Har du kommunal barnehageplass må du inn i oppvekstportalen hvis du:

I kommunale barnehager er det to måneds oppsigelse, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre eller foresatte har tatt imot plassen. Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene. 

Oppsigelse ved skolestart går automatisk.

OPPSIGELSE FØR OPPSTART

Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt plassen i bruk.

SLIK SIER DU OPP

Du sier opp dagens barnehageplass via oppvekstportalen på nett.

PERMISJON I KOMMUNAL BARNEHAGE

GRUNNLAG FOR PERMISJON I KOMMUNAL BARNEHAGE

SVAR PÅ TILBUD OM BARNEHAGEPLASS

Vi sender ut skriftlig tilbud til adressen du oppgav på søknaden, om det ikke svares i oppvekstportalen.

TILBUD OM PLASS VED SUPPLERENDE OPPTAK

Plasser som blir ledige utenom hovedopptaket tildeles fortløpende til aktuelle søkere. Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når det blir ledige plasser i barnehagene.

TILBUD OM PLASS I HOVEDOPPTAKET

FRIST FOR Å SVARE

Svarer du ikke innen fristen, kan du risikere å miste plassen.

DERSOM DU TAKKER JA TIL TILBUD OM PLASS

DERSOM DU TAKKER NEI TIL TILBUD OM PLASS

KLAGE PÅ TILBUD OM PLASS

Du kan klage ved hovedopptaket dersom du mener det er begått en saksbehandlingsfeil, eller hvis du ikke har fått innfridd ditt første eller andre ønske om plass. Klagefristen er tre uker etter du mottok vedtaket. 

Hvis kommunen imøtekommer klagen skal du tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold i klagen, går saken videre til klagenemda i kommunen.